Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


 • Elke overeenkomst over levering van goederen of diensten is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
 • In geval van offerte is ons aanbod vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging elektronisch of per post of bij begin van uitvoering.
 • Wij behouden ons het recht voor onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van de energie, grondstoffen of in andere bestanddelen van onze kostprijs.
 • Een vertraging bij de levering kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven, indien deze wordt veroorzaakt door aan de verkoper externe omstandigheden.
 • Eigendomsoverdracht van de goederen vindt slechts plaats na volledige betaling van de koopsom en de leveringskosten.
 • Indien de goederen op vraag van de koper moeten verzonden worden is dit  op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
 • Om geldig te zijn dienen klachten ons bij aangetekende brief toe te komen (a) in geval van klacht wegens niet-conformiteit, acht dagen na de levering van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na de ontdekking en ten laatste 1 maand na de levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsvoorwaarden.
 • Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.  Waterschade of onrechtmatig gebruik vallen niet onder deze garantieregeling.  Waterschade aan het vaartuig, na een droge installatie en oplevering, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de installateur.
 • Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 1 % per maand van het factuurbedrag.
 • Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 62€. Het niet-betaalde deel brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest op van 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.
 • Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 • Al onze overeenkomsten worden beheerd door het Belgisch Recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Oost-Vlaanderen en de Vrederechter van Dendermonde bevoegd.
 • Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.